Bílá vana – klíčové faktory pro její optimální funkci

Co je bílá vana?

Bílá vana je moderním technologickým řešením ochrany spodní stavby proti vodě a vlhkosti, nabízejícím alternativu ke klasickým povlakovým hydroizolacím. Termínem bílá vana jsou označovány konstrukce z monolitického železobetonu, jež jsou chráněny proti pronikání vody a vlhkosti samotnou hmotou betonové konstrukce. Zásadním kritériem jsou požadavky na vodonepropustnost použitého betonu v závislosti na tzv. stupni vlivu prostředí, ve kterém se konstrukce nachází. Pro spolehlivou funkci bílé vany je však klíčová kvalita provedení pracovních spár. Důležitá je i kvalita provedení utěsnění prostupujícího vedení tzb a případných dilatačních spár.

Při ochraně spodní stavby proti vodě a vlhkosti hrají roli i nepřímé hydroizolační principy. To znamená, jakým způsobem je řešeno odvádění vody z okolního prostředí (drenáže, spádování,…)


Bílá vana – výhody:

 • provedení bílé vany je vždy technologicky rychlejší a jednodušší než provádění povlakových hydroizolací
 • bílá vana svou konstrukcí poskytuje statickou i těsnicí funkci zároveň
 • velkou výhodou bílých van je bezproblémová chemická snášenlivost s ostatními stavebními materiály
 • prakticky nulové riziko mechanického poškození (z hlediska ztráty hydroizolační funkce) během následných stavebních prací
 • systém je méně citlivý na vnější poškození
 • žádné dodatečné aplikace hydroizolační vrstvy (méně pracovních kroků)
 • absence spojů mezi izolačními pásy, které jsou obvykle místem poruch hydroizolačního povlaku
 • eventuální sanace je velmi snadná a finančně málo nákladná
 • každá případná porucha je snadno viditelná a její odstranění může být provedeno sanačním zásahem z interiéru

 

Klíčové faktory pro optimální funkci bílé vany:

 • pro celkovou vodonepropusnost bílé vany je stěžejní kvalita návrhu a provedení pracovních spár v betonu
 • Případným rizikovým faktorem bílých van je nebezpečí vzniku trhlin vlivem deformace konstrukce, způsobené např. nerovnoměrným sedáním stavby. Tyto deformace by ohrožovaly i konstrukci s povlakovou hydroizolací, která je k podkladu kotvena. Mohlo by totiž dojít k protržení povlakové hydroizolace. K deformacím však nedochází, pokud konstrukce odpovídá navrhovanému účelu a zatížení stavby. A pokud je již v samotném návrhu správně přihlíženo k charakteru hydrogeologických podmínek v místě staveniště.
 • klíčová je technologická kázeň při provádění stavby

 

Závěrem je vhodné zmínit, že pro nalezení optimálního řešení spodní stavby je klíčová komunikace a spolupráce mezi budoucím uživatelem stavby, projektantem a realizační firmou. Objednatel určuje budoucí účel využití vnitřního prostoru stavby, ze kterého vyplývají požadavky na návrhovou teplotu, vlhkost vnitřního prostředí, atd. Projekční část zahrnuje důkladnou analýzu základových podmínek, klimatických podmínek, požadavků na stavbu, nechává vypracovávat statické řešení,…Realizační firma musí být dobře seznámena s projektem a v kontaktu s projektantem kvůli řešení detailů či případných nesrovnalostí. Výsledkem je potom nalezení optimálního řešení spodní stavby pro konkrétní situaci.

Další ukázky našich realizací bílých van

 

Zdroje:

PAZDERKA, Jiří. Bílé vany vs. povlakové hydroizolace – věčná rivalita. tzb-info [online] [cit. 2017-04-04] Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/9432-bile-vany-vs-povlakove-hydroizolace-vecna-rivalita

Bílá vana – vodonepropustná betonová konstrukce. Sika [online] [cit. 2017-04-04] Dostupné z: http://cze.sika.com/cs/produkty_a_reseni/stavebnictvi/02a015/bila_vana_vodonepropustny_beton.html

ČSN EN 206 – Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČNI, Praha 2014

fotografie – z archivu realizací autora